В Україні студент (син. слухач) особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з матою здобуття певних освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Права студентів

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:

- вибір форми навчання;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

- трудову діяльність у поза навчальний час;

- додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;

- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

- участь у об’єднаннях громадян;

- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

- участь у формуванні індивідуального навчального плану;

- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

- безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;

- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Обов’язки студентів

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, забов'язані:

- додержуватись законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

- Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:

- за власним бажанням;

- за невиконання навчального плану;

- за порушення умов контракту;

- в інших випадках, передбачених законом.

Особи які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо).

Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:

- одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;

- одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;

- однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Луцький педагогічний коледж (сайт-архів)
Проспект Волі 36
м. Луцьк
Волинська область 43010

Телефон:
Директор: (0332) 77-06-59
Приймальна комісія: (0332) 24-81-50
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України (044) 481-32-15
Телефон довіри (0332) 72-12-17
E-mail:
lpk@ua.fm

ЛПК © 2009 - 2018

Хостинг від uCoz

Новий сайт
Луцького педагогічного коледжу
lpc.org.ua