Кафедра викладачів суспільних дисциплін

 

 

Завідувач кафедри

Гарбарук Альона Сергіївна, кандидат історичних наук

 

Кращі вчителі не вчать – вони піднімаються

на рівень мистецтва і діляться з нами собою,

тим кращим, що складає їх особу.

Томас Карлейль,

англійський історик, філософ, соціолог

Історія

      1973 року наказом директора Луцького педагогічного училища імені Ярослава Галана було створено циклову комісію викладачів історії та суспільствознавства. 1984 року її було перейменовано на циклову комісію викладачів суспільних дисциплін, яку впродовж усієї історії її існування очолювали: М. М. Борисова, Г. І. Кварцяна, Н. Б. Ворон, Т. Б. Батючик, Н. В. Філюк, Г. І. Єрко, І. Л. Ковальчук. Сьогодні кафедру очолює кандидат історичних наук А. С. Гарбарук.

      2014 року циклову комісію викладачів суспільних дисциплін перейменовано у кафедру суспільних дисциплін. Кафедра функціонує відповідно до Положення про кафедру суспільних дисциплін Луцького педагогічного коледжу.

Склад кафедри

      На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які вміло організовують навчально-виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання. До її складу входять 12 педагогів, зокрема: 4 кандидати наук, 2 доценти, 3 викладачі-методисти, 1 старший викладач, 3 магістри. Викладачі кафедри Г. І. Єрко, викладач-методист та О. Є. Курчаба, старший викладач – очолюють обласні методичні об’єднання викладачів суспільних дисциплін та безпеки життєдіяльності й охорони праці ВНЗ І–IІ рівнів акредитації Волинської області. Г. І. Єрко – член робочої групи при МОН з питань політики ґендерної рівності та боротьби з дискримінацією у сфері освіти (наказ міністра освіти та науки України від 03.07.2015 № 713).

     За значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для національної школи, високий професіоналізм, викладачі кафедри отримали численні грамоти та нагороди Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, Волинської обласної ради, Луцького міського голови тощо. Зокрема, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджено Г. І. Єрко (2008) та О. А. Казмірчука (2014).

Науково-методична робота

      Науково-методична проблема, над якою працює кафедра, – «Формування професійної та громадянської компетентностей майбутніх педагогів у процесі вивчення суспільних дисциплін».

Напрямки науково-методичної діяльності викладачів:

– «Формування громадянської позиції студентів через вивчення історії» (канд. істор. наук А. С. Гарбарук);

– «Використання активних та інтерактивних методик в процесі викладання філософських дисциплін» (канд. філос. наук, доц. І. Л. Ковальчук);

– «Формування критичного мислення студентів у процесі викладання економічних дисциплін» (канд. екон. наук, доц.. І. Д. Фаловська);

– «Формування та розвиток енергоефективної компетентності студентів» (канд.. екон. наук Т. Ю. Бортнюк);

– «Включення ґендерного компоненту в процес викладання соціально-політичних дисциплін» (Г. І. Єрко);

– «Шляхи формування історичної та громадянської компетентності студентів» (О. А. Казмірчук);

– «Формування громадської національно-патріотичної активності студентів у контексті завдань сучасної історичної науки» (А. І. Кравець);

– «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій з метою активізації та розвитку розумових здібностей студентів при викладанні суспільних дисциплін» (О. М. Галан);

– «Громадянське виховання студентів на основі вивчення історико-культурних традицій рідного краю» (Ю. А. Луцюк);

– «Соціально-правові аспекти професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи» (А. І. Смолюк);

– «Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях історії як складова формування інноваційної особистості» (О. О. Філюк);

– «Формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентської молоді» (О. Є. Курчаба).

    Кафедрою забезпечується навчальний процес з підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і ступенем бакалавр на усіх відділеннях денної та заочної форм навчання.

    Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію, обмінюються досвідом із викладачами інших вищих навчальних закладів. Пройшли перепідготовку педагогічних кадрів з ІКТ та новітніх педагогічних технологій за програмами «Intel®. Навчання для майбутнього», «Microsoft. Партнерство в навчанні».

    У навчальному процесі використовуються новітні методи викладання соціально-економічних дисциплін як за допомогою підручників, так і з використанням технічних засобів навчання. Викладачі кафедри апробують нові методичні технології організації навчально-виховного процесу, зокрема, модульно-рейтингову систему, тестові форми перевірки знань і вмінь студентів, дебати, тренінги, застосовуючи ІКТ.

    З метою успішної інтеграції навчальних предметів та вдосконалення педагогічної майстерності кафедрою один раз у рік проводиться міжвузівська науково-практична конференція «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі» (листопад) та науково-практичний семінар «Ґендерні студії» (квітень). Викладачі кафедри – учасники міжнародних, загальноукраїнських, регіональних наукових конференцій, семінарів, «круглих столів».

    Викладачі кафедри значну увагу приділяють науковій роботі студентів, організації їх участі в науково-практичних конференціях і конкурсах студентських наукових праць. Починаючи з 2012 року, щорічно проводиться конкурс студентських науково-дослідних робіт «Суспільство ХХІ століття очима молоді».

    Протягом останніх років викладачами кафедри опубліковано ряд наукових статей і навчально-методичних посібників та рекомендацій.

Навчально-виховна робота

     На всіх етапах суспільного розвитку дисципліни соціально-економічного циклу відігравали та відіграють важливу роль у формуванні національно-патріотичної свідомої особистості й підготовці молодої людини до життя. Один із головних напрямків діяльності кафедри ‒ удосконалення рівня навчально-виховного процесу щодо формування у молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок, самостійного наукового пізнання.

     «Всесвітня історія», «Історія України», «Людина і світ», «Політологія», «Соціологія», «Філософія», «Основи філософських знань», «Логіка», «Релігієзнавство», «Етика та естетика», «Культурологія», «Історія української культури», «Історія світових цивілізацій», «Основи економічної теорії», «Основи підприємництва та управлінської діяльності», «Основи правознавства», «Основи конституційного права», «Методика проведення занять з народознавства», «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»», «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», «Основи ґендерної рівності», практика «Основи краєзнавства», ‒ ось комплекс навчальних дисциплін, викладання яких у Луцькому педагогічному коледжі здійснюється педагогами кафедри суспільних дисциплін. Зазначені дисципліни дають змогу з’ясувати передумови та джерела зародження певних суспільних явищ, виявити закономірності сучасного стану українського суспільства та глобалізованого світу в цілому, спрогнозувати майбутнє. Вони вчать кожну людину, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати і критично переосмислювати світовий історичний досвід та засвоювати його уроки, формувати власні переконання, гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, умінням жити в демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

     На базі кафедри працює Центр ґендерної освіти Луцького педагогічного коледжу, керівник – Г. І. Єрко. Діяльність ЦҐО здійснюється згідно з Положенням про діяльність Центру ґендерної освіти Луцького педагогічного коледжу. На базі ЦҐО функціонує створений у 2009 році ґендерний інтерактивний театр «Дзеркало» (керівник – І. В. Чемерис, соціальний педагог). 2014 року при Центрі ґендерної освіти створено кіноклуб медіа-просвіти з прав людини Docudays UA (координатор – канд. філос. наук, доц. І. Л. Ковальчук). ЦҐО є членом Всеукраїнської мережі осередків ґендерної освіти ВНЗ, яка з 2014 року співпрацює з Міністерством освіти та науки України в напрямку впровадження ґендерних підходів у систему вищої освіти.

     Навчитися професійно ставити запитання, фахово аргументувати свою думку та вміло дебатувати, здійснювати пошукову роботу студентів сприяє діяльність суспільно-політичного клубу «Всесвіт» (керівник – А. І. Кравець) та дебатно-дискусійного клубу «Veritas» (керівник – О. М. Галан).

     Кафедра суспільних дисциплін відкрита для конструктивної критики, зауважень та пропозицій щодо вдосконалення навчальної та наукової роботи, налагодження співпраці з колегами як із України, так і близького та далекого зарубіжжя.

Луцький педагогічний коледж (сайт-архів)
Проспект Волі 36
м. Луцьк
Волинська область 43010

Телефон:
Директор: (0332) 77-06-59
Приймальна комісія: (0332) 24-81-50
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки України (044) 481-32-15
Телефон довіри (0332) 72-12-17
E-mail:
lpk@ua.fm

ЛПК © 2009 - 2019

Хостинг від uCoz

Новий сайт
Луцького педагогічного коледжу
lpc.org.ua